Průkaz energetické naročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy, zavedla do praxe od 1.1.2009 novela zákona 406/2000 Sb. O hospodaření energii, komplexně hodnotí spotřebu všech energii, které do budovy vstupují. Forma a způsob zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) je popsán ve vyhlášce č. 148/ 2007.

Obsah průkazu energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje protokol prokazující energetickou náročnost a grafické znázornění energetické náročnosti budovy.
Schéma klasifikace energetické náročnosti budovy obsahuje klasifikační třídy A až G a jejich hranice
Povinnost zpracování průkazů energetické náročnosti

Splnění požadavků dokládá stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek průkazem energetické náročnosti budovy, který musí být přiložen při prokazování dodržení obecných technických požadavků na výstavbu. Průkaz nesmí být starší 10 let a je součástí dokumentace
  • Při výstavbě nových budov
  • Při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000m2
  • Při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat průkaz podle předchozích bodů

Zpracovatel energetického průkazu

Průkaz energetické náročnosti budovy může zpracovávat pouze osoba definovaná zákonem č. 406/2000 Sb. § 10, což je energetický auditor nebo osoba autorizovaná podle zvláštního právního předpisu v oborech pozemní stavby, technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb. Oprávněná osoba pro zpracování energetického průkazu - průkazu PENB musí být přezkoušená ministerstvem podle prováděcího právního předpisu z podrobností vypracování energetického průkazu náročnosti budov